รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565
13 พฤษภาคม 2566

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำโดย อาจารย์นุจรีย์ เชิดชูบัณฑิต รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคากร ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้องรับคณะผู้ประเมินภายใน ประกอบด้วย ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ประธานกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วย อ.ดร.ชนิตา พิมพ์ศรี อ.ดร.กรวรรณ แสงตระกูล อ.สมกมล บุญมี กรรมการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน และเพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพได้มาตรฐาน คณะกรรมการได้สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ ปัญหา อุปสรรค และความร่วมมือของบุคลากร รวมทั้งสัมภาษณ์อาจารย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ กระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ แนวทางส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งการสัมภาษณ์นักเรียนในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ยืนยันการประเมินสถานศึกษา และเพื่อร่วมกันหาข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาโรงเรียนที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และค้นหาจุดเด่น จุดที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของโรงเรียน พร้อมทั้งมองหาจุดที่จะต้องปรับปรุงร่วมกัน และนำไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

 

.