รับนักศึกษาปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
15 พฤษภาคม 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อาจารย์นุจรีย์ เชิดชูบัณฑิต รักษาการแทนผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยคณะผู้บริการ และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ให้การต้อนรับ ผศ.ศิริพงษ์ เพียศิริ ในการส่งมอบนักศึกษา เข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 20 คน โดยงานร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกับเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิตด้านประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น