กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
19 พฤษภาคม 2566

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ประจำปีการศึกษา 2566 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 35 ปี

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 08.30-12.00 น.
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 13.00-16.00 น.

หมายเหตุ : ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศฯ ทุกคน