กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
29 พฤษภาคม 2566

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงนโยบายของทางโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และระเบียนข้อปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบร่วมกัน โดย อาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จากนั้น อาจารย์เบญจวรรณ  ป้อมแสนศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ด้านวิชาการ ผศ.วิชิต เผือกนอก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล ชี้แจง หลักเกณ์ กฎ ระเบียบ การปฏิบัติตนของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักเรียน พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก นางณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมชมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกสาธิตมอดินแดง เชิญชวนผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมมือพลักดันและพัฒนาโรงเรียนไปด้วยกัน และกิจกรรมสุดท้าย นักเรียนในแต่ละห้องเรียนจะได้พบกับอาจารย์ประจำชั้นพร้อมทั้งรับหนังสือแบบเรียนเตรียมพร้อมที่จะเปิดเรียนในภาคการศึกษานี้