บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
1 มิถุนายน 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 อาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) กล่าวต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รั่วสาธิตมอดินแดง เนื่องในโอกาสเปิดเรียนวันแรก พร้อมด้วย อาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้แนวทางในการเรียนอย่างมีความสุขตลอดปีการศึกษา เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นำเอาประสบการณ์ในห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองในอนาคต นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับฟังกฎระเบียบสำหรับการปฏิบัติตน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การอยู่ในกรอบของสังคม ต้องประพฤติ ปฏิบัติอย่างไร จากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เผือกนอก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล เพื่อในวันข้างหน้า นักเรียนจะได้ก้าวเดินอย่างมั่นคง และภาคภูมิใจ จากนั้นนักเรียนทุกคนได้พบปะกับอาจารย์ประจำชั้น ในห้องเรียนของตนเอง สร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนทุกคนเรียนอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในการเรียนไปด้วยกัน