กิจกรรมเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน หมายเลข 3 พรรค SWD
7 มิถุนายน 2566

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นการเปิดตัวของหมายเลข 3 พรรค SWD โดยมีนโยบายพรรค ดังนี้

SMD Encouragement policy นโยบายผลักดันศักยภาพนักเรียน

 • ผลักดันให้มีกิจกรรมระหว่างชั้นปี เพื่อเพิ่มความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เช่น กิจกรรมพี่รหัส, พี่พาน้องเข้าวัด
 • ผลักดันให้มีกิจกรรมที่นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมมากขึ้น เช่น กิจกรรมรับน้อง ม.1 และ ม.4, กิจกรรมเตรียมความพร้อมขึ้นม.ปลายสายวิทย์จากรุ่นพี่, Open House
 • ผลักดันการแยกขยะในโรงเรียน ทิ้งขยะให้เป็นที่ และถอดรองเท้าก่อนขึ้นอาคารเรียน เช่น การประกวดห้องเรียนสะอาดและมีรางวัลแก่ห้องที่ชนะ, การขายขยะ เปลี่ยนขยะให้โรงเรียนให้เป็นเงิน และนำเงินที่ได้ไปพัฒนาส่วนอื่นของโรงเรียน, จัดทำกล่องแยกขยะ
 • ผลักดันการสร้างสรรค์ชิ้นงานนวัตกรรม ฝึกให้นักเรียนเป็นนวัตกร เช่น การจัดแข่งขันโครงงานประดิษฐ์
 • ผลักดันให้มีการแข่งขันกีฬา E-sport ภายในโรงเรียน
 • ให้ความรู้เรื่องการออมและการลงทุนกับนักเรียน จากสถาบันทางการเงิน

SMD Extension Policy นโยบายส่งเสริมเพื่อประโยชน์สำหรับนักเรียน

 • ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักเรียนให้ทั่วถึง เพื่อลดปัญหานักเรียนไม่ทราบถึงกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับนักเรียน
 • จัดทำคู่มือประถมพยาบาลเบื้องต้น และยาที่ควรกินตามอาการต่างๆ ในกรณีที่อาจารย์ไม่อยู่ และช่องทางติดต่ออาจารย์พยาบาลในกรณีต้องการคนทำแผลหรือยาหมด
 • Content เล็กๆ ในเดือนที่ว่างจากกิจกรรม ซึ่งสามารถใส่ใน portfolio ได้
 • มีการจัดระเบียบรถในวันที่มีกิจกรรมจากฝ่ายจราจร
 • ปรับปรุงห้องยิมของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น
 • มีแผนที่สำหรับผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในโรงเรียน
  ที่สามารถหาได้จากช่องทางของโรงเรียน

SMD Develop policy นโยบายที่พัฒนาเพิ่มเติมและเขียนขึ้นใหม่ให้โรงเรียนดีขึ้น

 • SMD Gallery สำหรับจัดเก็บรูปผลงานความสามารถของนักเรียน สำหรับใส่ portfolio
 • SMD Radio เปิดเพลงและพูดคุยในตอนเช้ารวมไปถึงประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าแถว *เป็นกิจกรรมที่สืบทอดและพัฒนาจากคณะกรรมการนักเรียนปี 2565
 • SMD Lecture รวบรวมสรุปเนื้อหาที่เรียนในแต่ละระดับชั้น หากมีโอกาสสามารถเปิดสอนออนไลน์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้
 • SMD Cleaning Day วันทำความสะอาดห้องเรียนทุกปีการศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
 • SMD Graphic Designer กลุ่มนักเรียนฝ่ายศิลป์ที่ทำหน้าที่ออกแบบป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายไวนิลต่างๆที่ใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบ เพื่อลดภาระหน้าที่ของอาจารย์
 • SMD Listening box เปิดช่องทางการรับฟังและแจ้งปัญหาต่างๆ ทั้งการเปิดกล่องรับฟังปัญหาและทาง google form เพื่อให้นักเรียนและทุกๆ คนในโรงเรียนสามารถแจ้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลา เช่น ประตูห้องชำรุด ห้องน้ำกดชักโครกไม่ได้ หรืออยากเสนอให้จัดกิจกรรมอะไรก็สามารถเสนอผ่านช่องทางนี้ได้