ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครอง คณาจารย์ สมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ปีการศึกษา 2566
12 มิถุนายน 2566

ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ได้หมดวาระ ทั้งนี้ ทางชมรมผู้ปกครองได้กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม ในวันเสาร์ ที่ 1 กรกฏาคม ณ บริเวณหน้าอาคาร 35 ปี ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ในการนี้ ทางโรงเรียนใคร่ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครอง คณาจารย์ สมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ตามรายละเอียดตามภาพนี้