ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดประเภทขับร้องเพลงภาษาจีน (ประเภททีม) ในโครงการประกวดทักษะภาษาจีน PIM Young Chinese Contest 2023
19 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมการประกวดประเภทขับร้องเพลงภาษาจีน (ประเภททีม) ในโครงการประกวดทักษะภาษาจีน PIM Young Chinese Contest 2023 ร้อง เล่า เล่น เป็นภาษาจีน 2023 年PIM青少年汉语歌曲、故事、游戏大赛 โดยได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท  เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่
- นางสาวพรชนก วิเชียรศิริ ม.6/3
- นางสาวณัฐกมล ก่อสกุล ม.6/2
- นางสาวอติพร โกฏิมนัสวนิชย์ ม.6/2