ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
27 กรกฎาคม 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ไพทูล นารคร รักษาการรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 9 ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนในส่วนงานวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ งานทะเบียน งานวัดและประเมินผล งานแนะแนวและทุนการศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน นำไปพัฒนาต่อยอดในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรต่อไป