ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
4 มีนาคม 2567

ตามประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 05/2550 เรื่อง เกณฑ์การศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัดนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้ทำการตรวจสอบและพิจารณนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีนักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 112 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้