รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562
12 กันยายน 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น เนื่องในกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอประชุม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และในพิธี นายธีรภัทร จี้เพชร ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นผู้นำในการนำกล่าวปฏิญาณตน และมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น สาขากีฬาและนันทนาการ
1. นางสาวปัญญาภรณ์ เผ่าพันธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2. นายวิษณุ รู้หลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
1. นางสาวกนกกร ทังสมบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. นายธีรภัทร จี้เพชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. นายชนาธิป พัฒนเพ็ญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4