เด็กดี ศรีมอดินแดง
27 พฤษภาคม 2564

เด็กดี ศรีมอดินแดง ด้านนักเรียนที่มีจิตอาสา เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม  กิจกรรมด้านจิตอาสาที่นักเรียนไปร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ 

          - ลามภาษา จีน /อังกฤษ/ เขมร /พม่า
          - เวรเปล
          - บริการด้านหน้า
          - เวชระเบียน
          - จัดการเอกสาร
          - จัดกิจกรรม หรือให้บริการ กับผู้ป่าย รวมทั้งสิ้น  จำนวน 82 คน

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระดับชั้น
1  นางสาวสมัญญา  ศรีมันตะ ม.4
2  นางสาวมนฤดี  อ่อนละออ ม.4
3  นางสาวชัญญาภัค  จันทร์ธีระวงศ์ ม.4
4  นางสาวกุลนันทน์  ไพรเขต ม.4
5  นางสาวกมลพรรณ  ปรีสัน ม.4
6  นางสาวอรปรีญา  นามสีฐาน ม.4
7  นางสาวปองขวัญ  วีระกุล ม.4
8  นางสาวพลอยขวัญ  สมดี ม.4
9  นางสาวปุณยภา  สกุลคู ม.4
10  นางสาวชญานิษฐ์  ยะวร ม.4
11  นางสาวธัญวษา  คำสอง ม.4
12  นางสาวภูริตา  วงเทเวศ ม.5
13  นางสาวมนัสนันท์  ปักเคธาติ ม.5
14  นายภูสิน  เขื่อนแก้ว ม.5
15  นางสาวทิพย์วารี  ลิมป์กุลวัฒนพร ม.5
16  นายกษิเดช  จิตต์ตรอง ม.5
17  นายนครินทร์  ยูระทัย ม.5
18  นางสาวชนิกานต์  แพ่งศรีสาร ม.5
19  นางสาวศิรภัสสร  อ่อนอุทัย ม.5
20  นางสาวประภาวรินทร์  ตันกำเนิดไทย ม.5
21  นางสาวปภาดา  คงนุ่ม ม.5
22  นางสาวชนนิกานต์  สังกา ม.5
23  นางสาวดุจดาว  สุวรรณเพ็ชร์ ม.5
24  นางสาวธมนวรรณ  วรสาร ม.5
25  นางสาวรักษิตา  ประมายะยัง ม.5
26  นางสาวสิฏฐสิริ  เจริญสุดใจ ม.5
27  นายศิวัช  ยุทธศิลป์ ม.5
28  นางสาวพาขวัญ  เลิศศิริวรกุล ม.5
29  นางสาวอชิรญา  ศรีหาบัว ม.5
30  นางสาวแก้วตา  ยาทองไชย ม.5
31  นางสาวรวิสรา  กุลธำรงค์ ม.5
32  นางสาวจรินญา  เกตุนาค ม.5
33  นายปณิธาน  อริยานันทพงศ์ ม.5
34  นายวงศ์รวี  ศรีไชยโย ม.5
35  นางสาวธณัญชิดา  จิโรชศรเดช ม.5
36  นายเศรษฐมาศ  วันสาสืบ ม.5
37  นางสาวบุญยอร  เรืองสวัสดิ์ ม.5
38  นางสาวหทัยภัทร  พื้นชมภู ม.5
39  นางสาวพัชรพันธุ์  ไชยพันธุ์ ม.5
40  นางสาวนภสร  พรมแม้น ม.5
41  นายปัณณธร  อนุสุริยา ม.5
42  นางสาววันรพี  ไชยคำ ม.5
43  นางสาวพรนภัส  สงคราม ม.5
44  นางสาวญาณพันธุ์  เปรมศิริพัฒน์ ม.5
45  นายกรินท์  แหลมทอง ม.5
46  นางสาวปุณยาพร  ชัยลิ้นฟ้า ม.5
47  นายกิตติพศ  อัศวิจตต์ภักดี ม.5
48  นายปกรณ์  ศรีไชยปลัด ม.5
49  นางสาวณัฐนิชา เพียอ้ม ม.5
50  นางสาวกีฏพัชร์  การค้า ม.5
51  นางสาวพิชญา  พุทธิพรโอภาส ม.5
52  นายจิรัฏฐ์   อินทร์จันทร์ ม.5
53  นางสาวปรารถนา ไมตรีแพน ม.5
54  นางสาวปาณิศา  สถิตอุตสาหกร ม.5
55  นางสาวจิราภา  สร้อยจรุง ม.5
56  นางสาวภัทรสุดา  ไทยดี ม.5
57  นางสาวกานต์ชนก  ต้นทัพไทย ม.5
58  นางสาวณัฐธิดา  เบญจปิยะพร ม.5
59  นายศิริวุฒิ  จันทร์เก ม.5
60  นางสาวธนิตา บุญโต ม.5
61  นางสาวภัทราพร  ชมภูบุตร ม.5
62  นางสาวปวิชญา  หาชานนท์ ม.5
63  นายปรีชาลักษณ์  ซื่อตรง ม.6
64  นางสาวรุ้งญาดา  อินทร์คล้าย ม.6
65  นางสาวพิชามญชุ์  แคนลา ม.6
66  นางสาวน้ำเหนือ  บุญนาดี ม.6
67  นางสาวจิราภรณ์  พิมพ์ดี ม.6
68  นางสาวณัฐณิชา  อันทะเกต ม.6
69  นางสาวกานต์ชนก  กาพย์ไกรแก้ว ม.6
70  นางสาวปาริชาติ  ม่วงสนิท ม.6
71  นางสาวพิชามญชุ์   แคนลา ม.6
72  นางสาวน้ำเหนือ  บุญนาดี ม.6
73  นางสาวจิราภรณ์   พิมพ์ดี ม.6
74  นางสาวณิชกมล  พลเชียงสา ม.6
75  นางสาวปภาวรินท์  พงษ์ศรีทัศน์ ม.6
76  นายปรินทร์   เสริมพงศ์ ม.6
77  นางสาวบุรัสกร   พรมสา ม.6
78  นายรัฐภูมิ   ยะราช ม.6
79  นาย ฐิติวัฒน์   อนันตริยกุล ม.6
80  นางสาวภูญดา   คำสอง ม.6
81  นายอิทธิกร   อภิเมธีธำรง ม.6
82  นายพงศ์ดนัย   ศรีชมภู ม.6

 

นักเรียนทำความดี ปีการศึกษา 2566

วัน เดือน ปี ชื่อ-สกุล ระดับชั้น รายการ
1 พ.ค. 63 นักเรียนม.4 ม.4/2 เก็บเงิน 20 บาทได้ที่หน้าห้องเรียนม.4/2
2 พ.ค. 63 เด็กหญิงรสนันท์  ดวงมั่น ม.2/4 เก็บเงินได้ 70 บาท บริเวณหน้าร้านข้าวราดแกง เวลา 12.30 น.
14 ก.ค. 63

เด็กหญิงชนมน ป้องนาม

เด็กหญิงรสนันท์  ดวงมั่น

ม.2/4

ม.2/4
เก็บเงิน 20 บาทได้ที่โต๊ะทานข้าว
14 ก.ค. 63 นักเรียนชายไม่ประสงค์ออกนาม ม.2/1 เก็บเงินได้ 50 บาท ที่บริเวณโรงอาหาร 12.00 น.
16 ก.ค. 63 แม่บ้านเพ็ญศรี สายสมบัติ แม่บ้าน เก็บกระเป๋าเงินได้ที่หน้าห้องประชุมมอดินแดง 1 เวลา 13.15 น.
21 ก.ค. 63 ผศ.เกียรติศักดิ์  เผือกพันธ์ อาจารย์ เก็บเงินได้ 20 บาท ที่โรงอาหาร 09.30 น.
1 ก.ค. 63 เด็กชายกีรติ สาวิสิทธิ์ ม.3/3 เก็บเงิน 20 บาทบริเวณม้าหินอ่อน
21 ก.ค. 63 เด็กชายภูเทพ  เทพภูเขียว ม.2/4 เก็บเงินได้ 40 บาท บริเวณด้านหลังอาคาร 7 ปี
29 ก.ค. 63 แม่บ้านมอดินแดง แม่บ้าน

เก็บโทรศัพท์มือถือสีดำพร้อมสายชาร์จ

  • วีรภัทร์  แจ่มใส มารับคืนแล้ว
3 ส.ค. 63 นายวรวิช  จิตตะรัตน์ ม.4/2 เก็บเงินได้ใต้โต๊ะห้องม.4/2
4 ส.ค. 63 เด็กหญิงอินทิรา  จิตรดาภา ม.1/3 เก็บกระเป๋าตังค์ได้บริเวณโรงอาหาร (สีชมพู)
6 ส.ค. 63  เด็กชายธาณุภัทร คำประชม ม.1/4 เก็บเงินได้ 20 บาทที่ตู้เติมเงิน
6 ส.ค. 63 เด็กหญิงพรพักตร์  ทินราช ม.1/4 เก็บเงินได้ 100 บาท เวลา 12.40 น.
6 ส.ค. 63 เด็กหญิงธัญยวีร์ วงษ์วิลาศสกุล ม.1/4 เก็บเงินได้ 100 บาท เวลา 12.40 น.
6 ส.ค. 63  เด็กชายพชรพล ม.1/3 เก็บกระเป๋าเงินได้ civil war captain America
7 ส.ค. 63 แก๊งหอยจี้รี่ (จี่หอย) ม.2/2 เก็บเงินได้ 20 บาท บริเวณหน้าโรงเรียน
10 ส.ค. 63  นางสาวลักษมณี  ชาติวิเศษ ม.6/3 เก็บเงินได้ 20 ที่ห้องประชุมมอดินแดง 1 เวลา 16.30 น.
13 ส.ค. 63 ไม่ประสงค์ออกนาม ม.2/4 เก็บเงินได้ 100 บาทที่ห้องวิทยาการคำนวณ
13 ส.ค. 63 กลุ่มเด็กใฝ่ดี ม.1/2 (4 คน) เก็บเงินได้ 60 บาท ได้ที่ศาลาแดง 12.30 น.
13 ส.ค. 63 ไม่ประสงค์ออกนาม ม.2 เก็บเงิน 50 บาท ได้ที่โต๊ะม้าหินอ่อนที่บ่อลูกรัง
17 ส.ค. 63

นางสาวชนนิกานต์  สังกา

นางสาวดุจดาว สุวรรณเพ็ชร์
ม.5 เก็บเงินได้ 20 บาท ตรงบริเวณบันไดกลาง ชั้น 3 
18 ส.ค. 63 เด็กชายคุณัชญ์  แก้วเฮียง ม.2/3 บริเวณหน้าอาคาร 7 ปี จำนวน 90 บาท
19 ส.ค. 63  เด็กชายธาณุภัทร คำประชม ม.1/4 เก็บเงินได้ 10 บาทที่บันไดกลาง แฟลตไดร์ 2 อันทางเข้าถนนมิตรภาพ
21 ส.ค. 63 แม่บ้านโรงเรียน แม่บ้าน

เก็บหูฟังได้ 2 อัน  (สุทธิดามารับคืนแล้ว) ที่ในห้องเรียน

เก็บหูฟังไอโฟน สีดำ  (พีรวัสมารับคืนแล้ว)
19 ส.ค. 63  เด็กชายพัชรพล  ศรีพารา ม.1/3 เก็บเงินได้ 20 บาท บริเวณโรงอาหาร เวลา 11.30 น.
21 ส.ค. 63 อาจารย์ธีรภัทร  ศิริปรุ อาจารย์ เก็บเงินได้ 100 บาท ที่หน้าห้องภาษาต่างประเทศ เวลา 8.20 น.
24 ส.ค. 63 อาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี อาจารย์ เก็บเงินได้ 60 บาท ที่หน้าห้องทะเบียนโรงเรียน
25 ส.ค. 63 คุณน้าธวัชชัย  นักการภารโรง

เก็บโทรศัพท์สีดำบริเวณชั้น 2 อาคาร 7 ปี

(ธววัฒน์มารับคืนแล้ว)
31 ส.ค. 63 เด็กหญิงปานฤทัย ธงคาศรี ม.2/2 หูฟังโทรศัพท์ (นงนภัส  มารับคืนแล้ว)
1 ก.ย. 63 ไม่ประสงค์ออกนาม ม.3/4 เก็บเงินได้ 20 บาท
8 ก.ย. 63 นายศุภชาคร   มานิตยกุล ม.3/3 เก็บเงินได้ 20 บาท บริเวณโรงอาหาร เวลา 11.30 น. (ชัชวิญ มารับเงินคืนแล้ว)
8 ก.ย. 63 นางสาวปิยภรณ์ ไชยมงคล อาจารย์ฝึกสอน เก็บหูฟังไอแพดได้ที่ห้องศิลปะ 12.50 น.
(นงนภัสมารับคืนแล้ว)
8 ก.ย. 63 คุณธีรศักดิ์  บาลชน   เจ้าหน้าที่ เก็บเงิน 100 บาทได้ที่ห้องประชุมมอดินแดง 1
9 ก.ย. 63 อาจารย์สุชานา  ชวนะสุพิชญ์ อาจารย์ เก็บนาฬิกาข้อมือได้ที่ห้องภาษาต่างประเทศ
(เกวลิน ใจเมืองมารับคืนแล้วครับ)
8 ก.ย. 63 นางสาวณัฐพร  พูนพิพัฒน์ ม.5/1 เก็บจี้พระธาตุขามแก่นที่ข้างห้องสมุด เวลา 12.00 น.
15 ก.ย. 63 นายณัฐชนน พลาชีวะ ม.6/4

เก็บนาฬิกาข้อมือ สีดำ (พิตเตอร์มารับคืนแล้ว)

16 ก.ย. 63 ผศ.วิชิต  เผือกนอก อาจารย์ เก็บกระเป๋าเครื่องเขียนได้ที่หน้าห้องบริหาร (อาคาร 7 ปี )
21  ส.ค. 63 Spectre  ม.3/3 เก็บขลุ่ยแถวบริเวณบันไดกลางได้
21 ส.ค. 63 กุ๊กกุ๊ก ม.2/3 เก็บเงินได้ 50 บาท หน้าห้องสมุด
22 ก.ย. 63 Mindphang ม.2/1 เก็บเงินได้ 60 บาท บริเวณศาลาแดง
23 ก.ย. 63  เด็กหญิงทรงพรชนก  น้อมในธรรม ม.1/2 เก็บเงินได้ 100 บาทบริเวณห้องม.1/1 เวลา 8.00น.
23 ก.ย. 63 เด็กชายสิทธา  เดชหามาตย์ ม.1 เก็บถุงมือประตูฟุตบอลที่อาคารอเนกประสงค์ 08.00 น.
27 ก.ย. 63 นายจักรพรรณ์  แก้วพรรณา ม.6/2 เก็บเงินได้ 100 บาท บริเวณโต๊ะใกล้เวทีที่โรงอาหาร เวลา 10.00-12.30 น.
28 ก.ย. 63 อาจารย์ประยุทธ  ไชยคำ อาจารย์ เก็บกุญแจรถจักรยานยนต์ Honda ได้ เวลา 8.00 น.
28 ก.ย. 63 นายชัชชัย ชมเชย ม.4/5 เก็บเงินได้ 20 บาทบริเวณทางเดินไปโรงอาหาร
1 ต.ค. 63 เด็กหญิงศศิพิมล  แสนบน ม.2/2 เก็บเงินได้ 20 บาท ที่ห้องคอมพิวเตอร์ เวลา 13.50 น.
5 ต.ค. 63 Mingx Waasd/punkk99 ม.3/4 หลังองค์พระ เวลา 15.50 น.
7 ต.ค. 63 นายธนัชชนม์ เหล่าจูม ม.4/4 เก็บหมวกลูกเสือได้ที่หน้าห้องสมุด เวลา 8.09 น.
8 ต.ค. 63 นายชนนน ยังดี ม.6/4 เก็บเงินได้ 100 บาท บริเวณทางเดินโรงอาหาร เวลา 12.30 น.
13 ต.ค. 63 แม่บ้านกัลยา  แม่บ้าน เก็บเงินได้ 140 บาท  ที่หน้าห้องม.4/4 เวลา 15.00 น.
14. ต.ค. 63 ไม่ประสงค์ออกนาม ม.2/1 เก็บกระเป๋าใบเล็กสีเขียวหาย เงิน บัตรประชาชน ลิบมัน
15 ต.ค. 63 แก๊งค์มะยม (หญิง)   ม.1/1,1/2 เก็บเงินได้จำนวน 20 บาทบริเวณทางเดินโรงอาหาร เวลา 12.00 น.

 

 

ปีการศึกษา 2565