เด็กดี ศรีมอดินแดง
27 พฤษภาคม 2564

เด็กดี ศรีมอดินแดง ด้านนักเรียนที่มีจิตอาสา เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม  กิจกรรมด้านจิตอาสาที่นักเรียนไปร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ 

          - ลามภาษา จีน /อังกฤษ/ เขมร /พม่า
          - เวรเปล
          - บริการด้านหน้า
          - เวชระเบียน
          - จัดการเอกสาร
          - จัดกิจกรรม หรือให้บริการ กับผู้ป่าย รวมทั้งสิ้น  จำนวน 82 คน

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระดับชั้น
1  นางสาวสมัญญา  ศรีมันตะ ม.4
2  นางสาวมนฤดี  อ่อนละออ ม.4
3  นางสาวชัญญาภัค  จันทร์ธีระวงศ์ ม.4
4  นางสาวกุลนันทน์  ไพรเขต ม.4
5  นางสาวกมลพรรณ  ปรีสัน ม.4
6  นางสาวอรปรีญา  นามสีฐาน ม.4
7  นางสาวปองขวัญ  วีระกุล ม.4
8  นางสาวพลอยขวัญ  สมดี ม.4
9  นางสาวปุณยภา  สกุลคู ม.4
10  นางสาวชญานิษฐ์  ยะวร ม.4
11  นางสาวธัญวษา  คำสอง ม.4
12  นางสาวภูริตา  วงเทเวศ ม.5
13  นางสาวมนัสนันท์  ปักเคธาติ ม.5
14  นายภูสิน  เขื่อนแก้ว ม.5
15  นางสาวทิพย์วารี  ลิมป์กุลวัฒนพร ม.5
16  นายกษิเดช  จิตต์ตรอง ม.5
17  นายนครินทร์  ยูระทัย ม.5
18  นางสาวชนิกานต์  แพ่งศรีสาร ม.5
19  นางสาวศิรภัสสร  อ่อนอุทัย ม.5
20  นางสาวประภาวรินทร์  ตันกำเนิดไทย ม.5
21  นางสาวปภาดา  คงนุ่ม ม.5
22  นางสาวชนนิกานต์  สังกา ม.5
23  นางสาวดุจดาว  สุวรรณเพ็ชร์ ม.5
24  นางสาวธมนวรรณ  วรสาร ม.5
25  นางสาวรักษิตา  ประมายะยัง ม.5
26  นางสาวสิฏฐสิริ  เจริญสุดใจ ม.5
27  นายศิวัช  ยุทธศิลป์ ม.5
28  นางสาวพาขวัญ  เลิศศิริวรกุล ม.5
29  นางสาวอชิรญา  ศรีหาบัว ม.5
30  นางสาวแก้วตา  ยาทองไชย ม.5
31  นางสาวรวิสรา  กุลธำรงค์ ม.5
32  นางสาวจรินญา  เกตุนาค ม.5
33  นายปณิธาน  อริยานันทพงศ์ ม.5
34  นายวงศ์รวี  ศรีไชยโย ม.5
35  นางสาวธณัญชิดา  จิโรชศรเดช ม.5
36  นายเศรษฐมาศ  วันสาสืบ ม.5
37  นางสาวบุญยอร  เรืองสวัสดิ์ ม.5
38  นางสาวหทัยภัทร  พื้นชมภู ม.5
39  นางสาวพัชรพันธุ์  ไชยพันธุ์ ม.5
40  นางสาวนภสร  พรมแม้น ม.5
41  นายปัณณธร  อนุสุริยา ม.5
42  นางสาววันรพี  ไชยคำ ม.5
43  นางสาวพรนภัส  สงคราม ม.5
44  นางสาวญาณพันธุ์  เปรมศิริพัฒน์ ม.5
45  นายกรินท์  แหลมทอง ม.5
46  นางสาวปุณยาพร  ชัยลิ้นฟ้า ม.5
47  นายกิตติพศ  อัศวิจตต์ภักดี ม.5
48  นายปกรณ์  ศรีไชยปลัด ม.5
49  นางสาวณัฐนิชา เพียอ้ม ม.5
50  นางสาวกีฏพัชร์  การค้า ม.5
51  นางสาวพิชญา  พุทธิพรโอภาส ม.5
52  นายจิรัฏฐ์   อินทร์จันทร์ ม.5
53  นางสาวปรารถนา ไมตรีแพน ม.5
54  นางสาวปาณิศา  สถิตอุตสาหกร ม.5
55  นางสาวจิราภา  สร้อยจรุง ม.5
56  นางสาวภัทรสุดา  ไทยดี ม.5
57  นางสาวกานต์ชนก  ต้นทัพไทย ม.5
58  นางสาวณัฐธิดา  เบญจปิยะพร ม.5
59  นายศิริวุฒิ  จันทร์เก ม.5
60  นางสาวธนิตา บุญโต ม.5
61  นางสาวภัทราพร  ชมภูบุตร ม.5
62  นางสาวปวิชญา  หาชานนท์ ม.5
63  นายปรีชาลักษณ์  ซื่อตรง ม.6
64  นางสาวรุ้งญาดา  อินทร์คล้าย ม.6
65  นางสาวพิชามญชุ์  แคนลา ม.6
66  นางสาวน้ำเหนือ  บุญนาดี ม.6
67  นางสาวจิราภรณ์  พิมพ์ดี ม.6
68  นางสาวณัฐณิชา  อันทะเกต ม.6
69  นางสาวกานต์ชนก  กาพย์ไกรแก้ว ม.6
70  นางสาวปาริชาติ  ม่วงสนิท ม.6
71  นางสาวพิชามญชุ์   แคนลา ม.6
72  นางสาวน้ำเหนือ  บุญนาดี ม.6
73  นางสาวจิราภรณ์   พิมพ์ดี ม.6
74  นางสาวณิชกมล  พลเชียงสา ม.6
75  นางสาวปภาวรินท์  พงษ์ศรีทัศน์ ม.6
76  นายปรินทร์   เสริมพงศ์ ม.6
77  นางสาวบุรัสกร   พรมสา ม.6
78  นายรัฐภูมิ   ยะราช ม.6
79  นาย ฐิติวัฒน์   อนันตริยกุล ม.6
80  นางสาวภูญดา   คำสอง ม.6
81  นายอิทธิกร   อภิเมธีธำรง ม.6
82  นายพงศ์ดนัย   ศรีชมภู ม.6

 

วัน เดือน ปี ชื่อ-สกุล ระดับชั้น รายการ
1 พ.ค. 63 นักเรียนม.4 ม.4/2 เก็บเงิน 20 บาทได้ที่หน้าห้องเรียนม.4/2
2 พ.ค. 63 เด็กหญิงรสนันท์  ดวงมั่น ม.2/4 เก็บเงินได้ 70 บาท บริเวณหน้าร้านข้าวราดแกง เวลา 12.30 น.
14 ก.ค. 63

เด็กหญิงชนมน ป้องนาม

เด็กหญิงรสนันท์  ดวงมั่น

ม.2/4

ม.2/4
เก็บเงิน 20 บาทได้ที่โต๊ะทานข้าว
14 ก.ค. 63 นักเรียนชายไม่ประสงค์ออกนาม ม.2/1 เก็บเงินได้ 50 บาท ที่บริเวณโรงอาหาร 12.00 น.
16 ก.ค. 63 แม่บ้านเพ็ญศรี สายสมบัติ แม่บ้าน เก็บกระเป๋าเงินได้ที่หน้าห้องประชุมมอดินแดง 1 เวลา 13.15 น.
21 ก.ค. 63 ผศ.เกียรติศักดิ์  เผือกพันธ์ อาจารย์ เก็บเงินได้ 20 บาท ที่โรงอาหาร 09.30 น.
1 ก.ค. 63 เด็กชายกีรติ สาวิสิทธิ์ ม.3/3 เก็บเงิน 20 บาทบริเวณม้าหินอ่อน
21 ก.ค. 63 เด็กชายภูเทพ  เทพภูเขียว ม.2/4 เก็บเงินได้ 40 บาท บริเวณด้านหลังอาคาร 7 ปี
29 ก.ค. 63 แม่บ้านมอดินแดง แม่บ้าน

เก็บโทรศัพท์มือถือสีดำพร้อมสายชาร์จ

  • วีรภัทร์  แจ่มใส มารับคืนแล้ว
3 ส.ค. 63 นายวรวิช  จิตตะรัตน์ ม.4/2 เก็บเงินได้ใต้โต๊ะห้องม.4/2
4 ส.ค. 63 เด็กหญิงอินทิรา  จิตรดาภา ม.1/3 เก็บกระเป๋าตังค์ได้บริเวณโรงอาหาร (สีชมพู)
6 ส.ค. 63  เด็กชายธาณุภัทร คำประชม ม.1/4 เก็บเงินได้ 20 บาทที่ตู้เติมเงิน
6 ส.ค. 63 เด็กหญิงพรพักตร์  ทินราช ม.1/4 เก็บเงินได้ 100 บาท เวลา 12.40 น.
6 ส.ค. 63 เด็กหญิงธัญยวีร์ วงษ์วิลาศสกุล ม.1/4 เก็บเงินได้ 100 บาท เวลา 12.40 น.
6 ส.ค. 63  เด็กชายพชรพล ม.1/3 เก็บกระเป๋าเงินได้ civil war captain America
7 ส.ค. 63 แก๊งหอยจี้รี่ (จี่หอย) ม.2/2 เก็บเงินได้ 20 บาท บริเวณหน้าโรงเรียน
10 ส.ค. 63  นางสาวลักษมณี  ชาติวิเศษ ม.6/3 เก็บเงินได้ 20 ที่ห้องประชุมมอดินแดง 1 เวลา 16.30 น.
13 ส.ค. 63 ไม่ประสงค์ออกนาม ม.2/4 เก็บเงินได้ 100 บาทที่ห้องวิทยาการคำนวณ
13 ส.ค. 63 กลุ่มเด็กใฝ่ดี ม.1/2 (4 คน) เก็บเงินได้ 60 บาท ได้ที่ศาลาแดง 12.30 น.
13 ส.ค. 63 ไม่ประสงค์ออกนาม ม.2 เก็บเงิน 50 บาท ได้ที่โต๊ะม้าหินอ่อนที่บ่อลูกรัง
17 ส.ค. 63

นางสาวชนนิกานต์  สังกา

นางสาวดุจดาว สุวรรณเพ็ชร์
ม.5 เก็บเงินได้ 20 บาท ตรงบริเวณบันไดกลาง ชั้น 3 
18 ส.ค. 63 เด็กชายคุณัชญ์  แก้วเฮียง ม.2/3 บริเวณหน้าอาคาร 7 ปี จำนวน 90 บาท
19 ส.ค. 63  เด็กชายธาณุภัทร คำประชม ม.1/4 เก็บเงินได้ 10 บาทที่บันไดกลาง แฟลตไดร์ 2 อันทางเข้าถนนมิตรภาพ
21 ส.ค. 63 แม่บ้านโรงเรียน แม่บ้าน

เก็บหูฟังได้ 2 อัน  (สุทธิดามารับคืนแล้ว) ที่ในห้องเรียน

เก็บหูฟังไอโฟน สีดำ  (พีรวัสมารับคืนแล้ว)
19 ส.ค. 63  เด็กชายพัชรพล  ศรีพารา ม.1/3 เก็บเงินได้ 20 บาท บริเวณโรงอาหาร เวลา 11.30 น.
21 ส.ค. 63 อาจารย์ธีรภัทร  ศิริปรุ อาจารย์ เก็บเงินได้ 100 บาท ที่หน้าห้องภาษาต่างประเทศ เวลา 8.20 น.
24 ส.ค. 63 อาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี อาจารย์ เก็บเงินได้ 60 บาท ที่หน้าห้องทะเบียนโรงเรียน
25 ส.ค. 63 คุณน้าธวัชชัย  นักการภารโรง

เก็บโทรศัพท์สีดำบริเวณชั้น 2 อาคาร 7 ปี

(ธววัฒน์มารับคืนแล้ว)
31 ส.ค. 63 เด็กหญิงปานฤทัย ธงคาศรี ม.2/2 หูฟังโทรศัพท์ (นงนภัส  มารับคืนแล้ว)
1 ก.ย. 63 ไม่ประสงค์ออกนาม ม.3/4 เก็บเงินได้ 20 บาท
8 ก.ย. 63 นายศุภชาคร   มานิตยกุล ม.3/3 เก็บเงินได้ 20 บาท บริเวณโรงอาหาร เวลา 11.30 น. (ชัชวิญ มารับเงินคืนแล้ว)
8 ก.ย. 63 นางสาวปิยภรณ์ ไชยมงคล อาจารย์ฝึกสอน เก็บหูฟังไอแพดได้ที่ห้องศิลปะ 12.50 น.
(นงนภัสมารับคืนแล้ว)
8 ก.ย. 63 คุณธีรศักดิ์  บาลชน   เจ้าหน้าที่ เก็บเงิน 100 บาทได้ที่ห้องประชุมมอดินแดง 1
9 ก.ย. 63 อาจารย์สุชานา  ชวนะสุพิชญ์ อาจารย์ เก็บนาฬิกาข้อมือได้ที่ห้องภาษาต่างประเทศ
(เกวลิน ใจเมืองมารับคืนแล้วครับ)
8 ก.ย. 63 นางสาวณัฐพร  พูนพิพัฒน์ ม.5/1 เก็บจี้พระธาตุขามแก่นที่ข้างห้องสมุด เวลา 12.00 น.
15 ก.ย. 63 นายณัฐชนน พลาชีวะ ม.6/4

เก็บนาฬิกาข้อมือ สีดำ (พิตเตอร์มารับคืนแล้ว)

16 ก.ย. 63 ผศ.วิชิต  เผือกนอก อาจารย์ เก็บกระเป๋าเครื่องเขียนได้ที่หน้าห้องบริหาร (อาคาร 7 ปี )
21  ส.ค. 63 Spectre  ม.3/3 เก็บขลุ่ยแถวบริเวณบันไดกลางได้
21 ส.ค. 63 กุ๊กกุ๊ก ม.2/3 เก็บเงินได้ 50 บาท หน้าห้องสมุด
22 ก.ย. 63 Mindphang ม.2/1 เก็บเงินได้ 60 บาท บริเวณศาลาแดง
23 ก.ย. 63  เด็กหญิงทรงพรชนก  น้อมในธรรม ม.1/2 เก็บเงินได้ 100 บาทบริเวณห้องม.1/1 เวลา 8.00น.
23 ก.ย. 63 เด็กชายสิทธา  เดชหามาตย์ ม.1 เก็บถุงมือประตูฟุตบอลที่อาคารอเนกประสงค์ 08.00 น.
27 ก.ย. 63 นายจักรพรรณ์  แก้วพรรณา ม.6/2 เก็บเงินได้ 100 บาท บริเวณโต๊ะใกล้เวทีที่โรงอาหาร เวลา 10.00-12.30 น.
28 ก.ย. 63 อาจารย์ประยุทธ  ไชยคำ อาจารย์ เก็บกุญแจรถจักรยานยนต์ Honda ได้ เวลา 8.00 น.
28 ก.ย. 63 นายชัชชัย ชมเชย ม.4/5 เก็บเงินได้ 20 บาทบริเวณทางเดินไปโรงอาหาร
1 ต.ค. 63 เด็กหญิงศศิพิมล  แสนบน ม.2/2 เก็บเงินได้ 20 บาท ที่ห้องคอมพิวเตอร์ เวลา 13.50 น.
5 ต.ค. 63 Mingx Waasd/punkk99 ม.3/4 หลังองค์พระ เวลา 15.50 น.
7 ต.ค. 63 นายธนัชชนม์ เหล่าจูม ม.4/4 เก็บหมวกลูกเสือได้ที่หน้าห้องสมุด เวลา 8.09 น.
8 ต.ค. 63 นายชนนน ยังดี ม.6/4 เก็บเงินได้ 100 บาท บริเวณทางเดินโรงอาหาร เวลา 12.30 น.
13 ต.ค. 63 แม่บ้านกัลยา  แม่บ้าน เก็บเงินได้ 140 บาท  ที่หน้าห้องม.4/4 เวลา 15.00 น.
14. ต.ค. 63 ไม่ประสงค์ออกนาม ม.2/1 เก็บกระเป๋าใบเล็กสีเขียวหาย เงิน บัตรประชาชน ลิบมัน
15 ต.ค. 63 แก๊งค์มะยม (หญิง)   ม.1/1,1/2 เก็บเงินได้จำนวน 20 บาทบริเวณทางเดินโรงอาหาร เวลา 12.00 น.

 

 

ปีการศึกษา 2565

วันที่ ชื่อ-สกุล ห้อง รายการความดี
1 มิ.ย. 65 ไม่ประสงค์ออกนาม   เก็บเงินได้ 90 บาท ที่ทางเดินไปโรงอาหาร
2 มิ.ย. 65 อ.ไชยเดช แก้วสง่า   เก็บเงินได้ 25 บาท ที่หน้าอาคาร 7 ปี เวลา 13.30 น.
6 มิ.ย. 65 อาจารย์จิระประภา ไชยวุฒิ   ม้าหินอ่อนหน้าอาคาร 7 ปี
7 มิ.ย. 65

ด.ญ.ชนัญญ์นที วีรพัฒน์โสภณ

ด.ญ.พัทธนันท์ เดชานุเบกษา

ม.2/2

ม.2/2
เก็บเงินได้ 100 บาท บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
9 มิ.ย. 65

ด.ญ.พรพักตร์ พินราช

ด.ญ.ณพร วัฒเนส์

ม.3/4

ม.3/4
เก็บเงินได้บริเวณม้าหินอ่อนหลังอาคาร 7 ปี เวลา 14.30 น.
9 มิ.ย. 65 นายธนัชชนม์ เหล่าจูม ม.6/3 เก็บเงินได้ 10 บาท บริเวณ หน้า Shop ศิลป์
13 มิ.ย. 65 นายประรานา โมลี ม.5/3 ใต้โต๊ะในห้อง ม.5/3
14 มิ.ย. 65 ไม่ประสงค์จะออกนาม ม.5/2 เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ บริเวณทางเดินโรงอาหาร
14 มิ.ย. 65 อิสราพร นามสีฐาน  ม.5/3 เก็บเงินได้ บริเวณทางเดินเข้าโรงเรียน ฝั่งประตูถนนมิตรภาพ
14 มิ.ย. 65 นายณัชพล ศรีหงษ์ ม.1/4 เก็บเงินได้หน้าร้านสวัสดิการ จำนวน 10 บาท
16 มิ.ย. 65 เด็กชายกวินภพ แก้วสูงเนิน ม.3/3

เก็บกระเป๋าเงิน Super man สีแดง มีเงินจำนวน 600 บาท

ในกระเป๋า เก็บได้บริเวณโรงอาหาร

16 มิ.ย. 65 นายเอกพิพัฒน์ ศักดิ์พัฒนากุล ม.5/3 เก็บกระเป๋าเงินได้บริเวณทางไปโรงอาหาร
17 มิ.ย. 65 นายสุมรคล เครือสิงห์ นักศึกษา

เก็บโทรศัพท์ไอโฟนได้ 1 เครื่อง บริเวณม้าหินอ่อน

หน้าอาคาร 7 ปี

17 มิ.ย. 65 วรรธ์ชานนท์ รัตนวงศ์ ม.3/2 เก็บเงินได้ 100 บาท บริเวณหน้าห้อง ม.3/2
27 มิ.ย. 65 อ.เกียรติศีกดิ์ เผือกพันธ์   เก็บเงินได้ 20 บาท บริเวณหน้าประตูสัตวแพทย์
29 มิ.ย. 65 น.ส.ธริญ ปิยะวาณิชาสเถียร ม.5/3 มารับไอแพดคืน
29 มิ.ย. 65 นักเรียนเก็บเงินฝากไว้ที่ อ.สุพจน์   เก็บเงินได้จำนวน 100 บาท บริเวณหน้าอาคาร 7 ปี
29 มิ.ย. 65

ด.ช.ประกฤษฎ์ พลจอหอ

ด.ช.ชยพล ราชภักดี

ด.ช.แทนคุณ สกุลกี

ม.3/1

ม.3/1

ม.3/1
เก็บเงินได้ 20 บาท บริเวณหน้าห้องสมุด
29 มิ.ย. 65 ด.ช.แทนทัต เพิ่มยินดี ม.4/2 เก็บเงินได้ 20 บาท
30 มิ.ย. 65 อาจารย์จารุวรรณ วรรณโพธิ์ อาจารย์ฝึกสอน

เก็บเงินได้ 20 บาท บริเวณหน้าห้องประกันคุณภาพ

เวลา 17.00 น.

  ขวัญบูณย์ พิทักษ์  ม.1/4 เก็บเงินได้ 20 บาท บริเวณหน้าห้องสมุด
  ปุญญพัฒน์ พารา ม.1/2 เก็บเงินได้ 100 บาท บริเวณโรงอาหาร
  นักศึกษาฝึกสอนศิลปะ   เก็บเงินได้ 100 บาท บริเวณโรงอาหาร ช่วงพักกลางวัน
  นายธนัชชนม์ เหล่าจูม  

เก็บรูปนักเรียนได้ ของ นายสารวิน แก้วมณี

ที่บริเวณโรงอาหาร

  นายกฤษณโชค โชคบัณฑิต ม.1/3 เก็บเงินได้ 10 บาท บริเวณอาคารอเนกประสงค์
6 ก.ค. 65 ไม่ประสงค์ออกนาม  

เก็บเงินได้ 200 บาท บริเวณบันไดทางขึ้นชั้น 2

อาคาร 30 ปี B1

11 ก.ค. 65

ด.ช. อริธัช อารมณ์ดี

ด.ช. วรพล สมดี
ม.1/1 เก็บเงินได้ 120 บาท บริเวณโรงอาหาร
8 ก.ค. 65 อ.กฤตภณ ชินลา อาจารย์ เก็บโทรศัพท์ OPPO สีดำ
11 ก.ค. 65 นักศึกษา ไม่ประสงค์ออกนาม   เก็บเข็มขัดนักเรียนได้ที่บริเวณสนามบาตรเกตบอล
19 ก.ค. 65 นักเรียน 3 คน ไม่ประสงค์ออกนาม ม.2/3 เก็บเงินได้ 20 บาท
19 ก.ค. 65 กลุ่มซู่ๆ ซ่าๆ ปาทังก้าแห่งทะเลอันดามัน

ม.4/4

ม.4/3
เก็บเงินได้ 20 บาท
19 ก.ค. 65

นางสิงวุฒิ ปลัดขวา

นายศุภณัฐ วรสาร

นายสุทธิภัทร วิจบ

ม.4/4

ม.4/4

ม.4/4
เก็บเงินได้ 1240 บาท
22 ก.ค. 65

วิชญาพร สิ่วศรี

สุธาศิณี สุระพร

ม.2/1

ม.2/2
เก็บเงินได้ 20 บาท
22 ก.ค. 65 ไม่ประสงค์ออกนาม  

เก็บซองใส่ร่มสีชมพูได้ที่บริเวณทางเดินข้างห้องพักครู

หมวดภาษาต่างประเทศ

22 ก.ค. 65 ด.ช.ตะวันฉัตร สุดภักดี ม.1/3 เก็บกระเป๋ากีฬาสีน้ำเงิน
25 ก.ค. 65 นายพัฒนเชษฐ์ มนูญวงศ์ ม.4/1 เก็บไม้แบดมินตันได้บริเวณร้านค้าสหการณ์
25 ก.ค. 65 ด.ช.ขวัญบุณย์ พิทักษ์ ม.1/4 เก็บเงินได้ 20 บาท บริเวณห้องสมุด
26 ก.ค. 65 ด.ช. ตะวันฉัตร สุดสงค์ ม.1/3 เก็บเงินได้ 20 บาท
1 ส.ค. 65 ไม่ประสงค์ออกนาม   เก็บเงินได้ 40 บาท
2 ส.ค. 65 อ.นฤเทพ ยศทราช อ.ศิลปะ เก็บโทรศัพท์มือถือได้บริเวณที่จอดรถหน้าอาคารอเนกประสงค์
  ด.ช.ขวัญบุณย์ พิทักษ์ ม.1/4 เก็บเงินได้ที่บริเวณห้องสมุด
9 ส.ค. 65 สมาคมคนสามขา   เก็บเงินได้จำนวน 100 บาท บริเวณหน้าองค์พระ
10 ส.ค. 65 นายมะเร็งระยะสุดท้าย ม.4/2 เก็บกระเป๋าสะพายได้บริเวณทางเดินไปโรงอาหาร
  นักเรียนชั้น ม.5   เก็บเงินได้จำนวน 100 บาท บริเวณทางเดินไปโรงอาหาร
  ด.ช.ตะวันฉัตร สุดสงค์ ม.1/3 เก็บเงินได้ 1 บาท ที่บริเวณห้อง ม.2/2
 

เหลงระเริงใจ

นายภัทรพล บุญยโชติศักดิ์
ม.4/3 เก็บเงินได้ 60 บาท บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวลุงเล็ก
15 ส.ค. 65

นายกฤษฏา มุงคุณคำแสน

นายธนาวุฒิ ศรีจะโปะ
ม.3/4 เก็บกระเป๋านักเรียน ม.5 ได้ ที่บริเวณหน้าอาคาร 7 ปี
18 ส.ค. 65

นางสาวกฤติยา เหลืองสองลัย

นางสาวพิชชาภา สุระศักดิ์พัฒน์
ม.5/1 เก็บเงินได้ 20 บาท บริเวณหน้าอาคาร 7 ปี
18 ส.ค. 65 นายสรยุทธ ถนนแก้ว ม.4/2 เก็บไอแพดได้บริเวณโรงยิม
18 ส.ค. 65 อ.ฝึกสอนวิทยาศาสตร์   เก็บเงินได้ 100 บาท ที่บริเวณบันไดทางเดินอาคาร 7 ปี
24 ส.ค. 65 ธวัลรัตน์ พรหมทา ม.4/3 เก็บโทรศัพท์ได้ บริเวณโซฟาห้องสมุด
25 ส.ค. 65 อ.วัฒนา คนรู้ อ.ประถม เก็บกระเป๋าเงินได้ ของ น.ส. ณัชชา ตั้งบัณฑิต
29 ส.ค. 65 อ.สรัลชนา แป้นทอง อ.ภาษาไทย

เก็บเงินได้ 100 บาท เวลา 11.30 – 12.00 น.

บริเวณบันไดชั้น 1 อาคาร 7 ปี

31 ส.ค. 65 มนัสนันท์ วงษ์จารย์ ม.2/3 เก็บนาฬิกาได้ บริเวณทางเดินโรงอาหาร
31 ส.ค. 65 น.ส.ชินาธิป พรมชาติ ม.6/2 เก็บเงินได้ 1,000 บาท ที่บริเวณหน้าห้องวินัย 
6 ก.ย. 65 นักเรียนหญิง 2 คน ม.3/2

เก็บเงินได้ 100 บาท ที่บริเวณบันไดกลางอาคาร 7 ปี

เวลา 08.30 น.

  นักเรียนหญิง ม.2 เก็บหูฟังบลูทูธได้ ที่บริเวณบันไดอาคาร เวลา 11.00 น.
6 ก.ย. 65 นายณัฏฐีวัฒน์ แก้วนพจิตร ม.5/2

เก็บหูฟังบลูทูธและสายรัดข้อมือได้ที่อาคารอเนกประสงค์

หลังเลิกเรียน

13 ก.ย. 65 อ.เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี ผช.วิชาการ เก็บเงินได้ 10 บาท ที่บริเวณทางเดินโรงอาหาร เวลา 09.30 น.