รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน
10 กันยายน 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับ 
เด็กหญิงอาภรพัฒน์   ธารเลิศ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิงศศิพิมล   แสนบน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขา Physical Sciences (2nd prize silver medal) 
จากผลงานโครงงาน Response Mechanism Towards Prey Trapping of Drosera spatulata L. and The Application on Various Issues. 
นางสาวนนทพร   ศรีขา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวณัฐธิดา  เบญจปิยะพร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขา Biological Sciences (3rd prize bronze medal) 
จากผลงานโครงงาน Behavior study and development of artificial nest for nurturing assassin bugs (Sycanus indagator Stål.) beneficial in biological pest control 
     ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน The 7th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2021 – Online Competition) ในระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2564 จัดขึ้นโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
     ตามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(มอดินแดง) จำนวน 2 โครงงาน เข้าร่วมการแข่งขัน The 7th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2021 – Online Competition) โดยมีนักเรียน 77 คน จาก 31 ทีมในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน การร่วมเล่นเกม และการฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ Tiny Artificial Intelligence โดย Prof. Dr. Chidchanok Lursinsup จาก Department of Mathematics and Computer Science Chulalongkorn University  ในการนี้ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
(1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขา Physical Sciences (2nd prize silver medal)
ชื่อผลงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
Response Mechanism Towards Prey Trapping of Drosera spatulata L. and The Application on Various Issues. 
นักเรียนที่ได้รับรางวัล
     เด็กหญิงอาภรพัฒน์   ธารเลิศ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
     เด็กหญิงศศิพิมล   แสนบน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษา
     อาจารย์ประเทืองสุข  มณีล้ำ
ผลงานเชิงประจักษ์ในการพิจารณาเป็นตัวแทนประเทศไทย  ดังนี้
     1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     2. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้รับโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ 
     3. ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม The 10th Online-ASEAN+3 Student Camp for the Gifted in Science  จัดโดย ASEAN+3 Center for the Gifted in Science สาธารณรัฐเกาหลี  ในรูปแบบ Virtual  ได้รับรางวัล
     1) รางวัลเหรียญเงิน Preliminary study-video presentation Award   
     2) รางวัลเหรียญเงิน Presentation for Main Camp Award  
(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขา Biological Sciences (3rd prize bronze medal)
ชื่อผลงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
Behavior study and development of artificial nest for nurturing assassin bugs (Sycanus indagator Stål.) beneficial in biological pest control 
นักเรียนที่ได้รับรางวัล
     นางสาวนนทพร   ศรีขา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
     นางสาวณัฐธิดา  เบญจปิยะพร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
อาจารย์ที่ปรึกษา
     อาจารย์กุลธิด   ทองนำ
     อาจารย์ประเทืองสุข    มณีล้ำ
ผลงานเชิงประจักษ์ในการพิจารณาเป็นตัวแทนประเทศไทย  ดังนี้
    1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    2. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (Best of the Best) ได้รับโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ 
    3. ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าร่วมกิจกรรม Prime Minister's Science Award จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในรูปแบบ Virtual 
    4. ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน Virtual Regeneron International Science and Engineering Fair 2021 (Regeneron ISEF 2021) ในรูปแบบ Virtual จัดโดย Society for Science ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขา สัตวศาสตร์ (Animal Sciences) สาขาย่อย Behavior