รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับ ม.ปลาย ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564
20 กันยายน 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับ 
กลุ่มโครงงาน นวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง  ในการการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 
     ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับภูมิภาค สำหรับเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ  ในการนี้ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(มอดินแดง)  ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สาขาชีวภาพ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
     นายบวรชัย  สุขชัยบวร         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
     นางสาวพิทยาภรณ์  ทองคู่    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
     นางสาวศิรประภา  พิมดี        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
อาจารย์ที่ปรึกษา
     อาจารย์ประเทืองสุข     มณีล้ำ
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ
     อาจารย์อนิสรา   บุญสด 
     อาจารย์หทัยรัตน์ สุรางค์กุล
     นอกจากนี้นักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2564 ต่อไป