ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
30 กันยายน 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
นางสาวณัฐธิดา  เบญจปิยะพร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
นางสาวนนทพร  ศรีขา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
มอบโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฎแก่สาธารณชน และเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ทั้งนี้ นักเรียนทั้งสองเป็นนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีผลงานเชิงประจักษ์ที่รับรางวัลระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง สำหรับพิธีมอบรางวัล จะจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2564 ณ ศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น