ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มโครงงาน นวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน (ระดับประเทศ) จากการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
23 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มโครงงาน นวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญเงิน (ระดับประเทศ) จากการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขององค์การคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 17 โดยการแข่งขันครั้งนี้ ทางนักเรียนได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแข่งขันกับตัวแทนในภูมิภาคอื่นๆ ถึง 52 ทีมจากทั่วประเทศ  ดังมีรายละเอียดของโครงงาน ดังนี้
นักเรียนที่ทำโครงงานได้แก่
     นายบวรชัย สุขชัยบวร นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
     นางสาวพิทยาภรณ์ ทองคู่  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
     นางสาวศิรประภา พิมดี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อาจารย์ที่ปรึกษา
      อาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ
อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ 
      อาจารย์อนิสรา บุญสด