ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มโครงงาน นวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน (ระดับประเทศ) จากการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มโครงงาน นวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ที่ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญเงิน (ระดับประเทศ)  จากการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ขององค์การคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 17 โดยการแข่งขันครั้งนี้ ทางนักเรียนได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เข้าร่วมแข่งขันกับตัวแทนในภูมิภาคอื่นๆ ถึง 32 ทีมจากทั่วประเทศ  ดังมีรายละเอียดของโครงงาน ดังนี้
นักเรียนที่ทำโครงงานได้แก่
    นายสรยุทธ  ถนนแก้ว         นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
    เด็กหญิงอาภรพัฒน์  ธารเลิศ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
    เด็กชายญาณาธิป พันธ์สวัสดิ์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
อาจารย์ที่ปรึกษา
      อาจารย์กุลธิดา ทองนำ 
      อาจารย์ชุติกา ศรีสวัสดิ์