ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
31 มกราคม 2565
ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565


> ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning และแบบ On-Site
> ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนแบบ Online