ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
11 กันยายน 2565

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง-3 ตุลาคม 2565