ขอแสดงชื่นชมยินดีกับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี 2566
11 มกราคม 2566

ขอแสดงชื่นชมยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี 2566
- เด็กและเยาวชนดีเด่น  
นายณดณ สุขชัยบวร  ประธานนักเรียนปี 2564
อาจารย์ที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน

- เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านวิชาการ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ
นางสาวอาภรพัฒน์  ธารเลิศ
นายสรยุทธ ถนนแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กุลธิดา ทองนำ และอ.ชุติกา ศรีสวัสดิ์

❤️ 11 มกราคม 2566 พิธีรับโล่รางวัลและรับฟังโอวาท จากนายกรัฐมนตรี
ขอขอบคุณ คณะครูอาจารย์ โรงเรียนสาธิตฯ มข. คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่านผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนานักเรียน