กิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SMD Summer 2023)
2 เมษายน 2566

กิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (Summer 2023)

ระหว่างวันที่ 3-28 เมษายน 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  มีนโยบายส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ โดยกิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถานศึกษาในสถาบันต่างๆได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงปิดภาคเรียน  ซึ่งคาดว่าจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ยิ่งขึ้น นำไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ
 2. เพี่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนในเนื้อหาระดับชั้นที่สูงขึ้น ด้านการคิดคำนวณคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ และคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
 3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน
 4. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันศึกษาต่อในสถาบันอื่น

ผู้เรียน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2566

ค่าลงทะเบียนเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • รายวิชาละ                      600   บาท      
 • Info Graphic & Design    700   บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • รายวิชาละ                  800   บาท      
 • Coding for Fun          900   บาท      
 • A Level วิชาละ           1,500 บาท

สถานที่เรียน

อาคาร 7 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

วัน เวลา เรียน

(1) ช่วงที่ 1: เรียน วันจันทร์ที่ 3 เมษายน – วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566
(หยุดวันสงกรานต์วันจันทร์ที่ 10 – วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566)

(2) ช่วงที่ 2: เรียนวันจันทร์ที่ 17 – วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

เวลาเรียน 09.00 – 16.00 น. ตามตารางเรียน

เปิดรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

สมัครออนไลน์ https://kku.world/smdsummer2023

ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่ 793-296898-6
ชื่อบัญชี นางนุจรีย์ เชิดชูบัณฑิตและนางเบญจวรรณ ป้อมแสนศรี ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 เมษายน 2566

*** โปรดบันทึกหลักฐานการโอนโดยพิมพ์ ชื่อ-สกุล ชั้นเรียนและเลขที่ของนักเรียนลงในสลิปและส่งหลักฐานการโอนที่ Line: @smdsummer2023

มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

 1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและหากมีไข้ ควรหยุดพักหรือไปพบแพทย์
 2. โรงเรียนจะมีการทำความสะอาดห้องเรียนและพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างสม่ำเสมอ

 

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SMD Summer 2023)