ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
3 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
ตามประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 05/2550 เรื่อง เกณฑ์การศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัดนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้ทำการตรวจสอบและพิจารณานักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าวแล้วปรากฎว่ามีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 115 คน ตามรายชื่อดังประกาศนี้