• ...

  นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (Exhibition of Innovation for Health 2024) ประจำปีการศึกษา 2566

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง จัดกิจกรรมนิทรรศการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (Exhibition of Innovation for Health 2024) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอด..

 • ...

  กิจกรรมมหกรรมวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Language and Culture International Academic Festival 2024 ขึ้น ระหว่างวันที่ 15- 30 มกราคม 2567 ซึ่งมีการจ..

 • ...

  กิจกรรมทักษะภาษาจีนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

  ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดย อาจารย์ภัคกุล บุตรเคน ประธานผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมทักษะภาษาจีนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร นักเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความ..

 • ...

  ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยมสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ อาจารย์ไพทูล นารคร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Ms. Uchida Asaki และ Ms. Nguyen Thi Boi Tram เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์สอนและ..

 • ...

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2567 เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่สำเร็จการศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการ กล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาท..

 • ...

  กิจกรรม SMD Basketball League 2567

  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 การมอบรางวัลสำหรับทีมที่ชนะการแข่งขันบาสเกตบอล SMD Basketball League. เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้มีการจัดกิจกรรม Sport Academy School เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาบาสเกตบอล..

 • ...

  กิจกรรมวันตรุษจีน (春节) Cross - Cultural Learning

  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดยอาจารย์ภัคกุล บุตรเคน ประธานผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามภาษา (Cross - Cultural Learning) "วันตรุษจีน (春节)" ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าว..

 • ...

  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566

  วันที่ 26-27 มกราคม 2567 งานลูกเสือและงานยุวกาชาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ ผู้ตาม และการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย ผ่านรูปแบบการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสั..

 • ...

  กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ Future Skills นักเรียนชั้น ม.2

  เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่สำคัญต่อการทำงานในอนาคต Future Skills “ทักษะและก..