• ...

  ตรวจสอบราคาหนังสือ ปีการศึกษา 2566

  ตรวจสอบราคาหนังสือ เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ม.1/1 https://kku.world/book1-1 ระดับชั้น ม.1/2 https://kku.world/book1-2 ระดับชั้น ม.1/3 https://kku.world/book1-3 ..

 • ...

  กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

  กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ประจำปีการศึกษา 2566  วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 35 ปี - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 08.30-12.00 น. - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 13.00-16.00 น. หมายเหตุ : ผู้ปกครองและน..

 • ...

  รับนักศึกษาปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อาจารย์นุจรีย์ เชิดชูบัณฑิต รักษาการแทนผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยคณะผู้บริการ และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ให้การต้อนรับ ผศ.ศิริพงษ์ เพียศิริ ในการส่งมอบนักศึกษา เข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 20 คน โดยงานร่วมผลิตบัณ..

 • ...

  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำโดย อาจารย์นุจรีย์ เชิดชูบัณฑิต รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคากร ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้องรับคณะผู้ประเมินภายใน ประกอบด้วย ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ประธานกรรมการตรวจประเมิน พร..

 • ...

  กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพ ม.1 (21st Century skills)

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (21stCentury skills) ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดการเร..

 • ...

  กิจกรรมค่าย SEMS _ SCiUS ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 24-27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โดยอาจารย์ ดร.ประเทืองสุข มณีล้ำ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานค่ายและคณาจารย์จากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 12 ท่าน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศ สำหรับนักเรียนโค..

 • ...

  เปิดยื่นซองประมูลร้านค้าสหการ

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เปิดยื่นซองประมูลร้านค้าสหการ เพื่อจัดจำหน่ายอาหาร และอุปกรณ์การเรียน ในโรงอาหาร ให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง โดยให้มีอาหารบริการ จัดจำหน่าย และบริการ ที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบ..

 • ...

  กิจกรรม "สนุกสนานสงกรานต์สาธิตมอดินแดง" ปี 2566

  วันที่ 7 เมษายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม "สนุกสนานสงกรานต์สาธิตมอดินแดง" ปี 2566 ณ ลานกิจกิจกรรมหน้าอาคาร 7 ปี โดย อาจารย์ไพทูล นารคร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิ..

 • ...

  กิจกรรมประเมินผลร่วมกับผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  วันที่ 2 เมษายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมประเมินผลร่วมกับผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ที่ควรส่งเสริมสนับสนุน หรือพฤติกรรมที่จำเป็นต้องแก้ไข เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนานักเรียน ร่วมกับผ..

 • ...

  กิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (SMD Summer 2023)

  กิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (Summer 2023) ระหว่างวันที่ 3-28 เมษายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) หลักการและเหตุผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  มีนโยบายส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ โดยกิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อน..

 • ...

  กำหนดการมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

  กำหนดการ มอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566 ระดับชั้น ม.4 เวลา 08.30 - 11.30 น. ระดับชั้น ม.1 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ โรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) #หมายเหตุ: มีร้านค้าจำหน่ายชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบขอ..