• ...

  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดย รหัสในการเข้าสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอให้นักเรียนติดตามข่าวสาร และประกาศจากทางโรงเรียนฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป ..

 • ...

  อบรมการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์

  วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดอบรมการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้ แพลตฟอร์ม google form เพื่อใช้ทดสอบ ผลการเรียน วัดผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ในรูปแบบออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid 2019) เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่..

 • ...

  งานแนะแนว เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  งานแนะแนวและทุนการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา    ทุนละ 4,000 บาท จำนวน 9 ทุน    ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 2 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2564 เงื่อนไขการรับสมัคร - เป็นนักเรียนที่มีความจำเป็นที่ต้องขอ..

 • ...

  กิจกรรมสะท้อนผล กระบวนการ PLC การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้

  เมื่อวันที 5 กรกฎาคม 2564 ทีมพัฒนาบอร์ดเกม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ จัดกิจกรรมสะท้อนผล กระบวนการ PLC การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ โดยมีคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ รับฟังการสะท้อนผลการสร้างบอร์ดเกมของตนเอง ขั้นตอนการทำกล่องเก..

 • ...

  การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 4 (แบบออนไลน์)

  เรียนแจ้งผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covic-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โรงเรียนตระหนักในความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการปกป้องการ..

 • ...

  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียน

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เล็งเห็นความสำคัญในความปลอดภัยของนักเรียน คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการปกป้องการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covic-19) ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในหลาย ๆ พื้นที่ ดังนั้นงานฝ่ายอาคารและสถานที่จึงได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนทั..

 • ...

  ศิษย์เก่า มอดินแดง มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 2 in 1

  วันที่ 22 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) และฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้รับมอบ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 2 in 1 ที่มาพร้อมที่จ่ายน้ำยาแอลกอ..

 • ...

  การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 3

  การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 3 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพ โดยจะเปิดเรียนในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-Site (100%)  นัก..

 • ...

  แนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

  วันที่16 มิถุนายน 2564 งานแนะแนวการศึกษา นำนักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมและวางแผนเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป       ..