• ...

  ตรวจสุขภาพประจำปี คณาจารย์และบุคลากร

   วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่พยาบาล จากสถานพยาบาลสุขภาพ เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับคณาจารย์และบุคลากร ให้รู้ทันความผิดปกติก่อนที่จะเกิดโรค นำไปสู่..

 • ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ไพทูล นารคร รักษาการรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 9 ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนในส่วนงานวิชาการ งา..

 • ...

  กิจกรรม "รำลึกครูกลอนสุนทรภู่กวีกานท์ จดจารจารึกค่าอักษราภาษาไทย"

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรม “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่กวีกานท์ จดจารจารึกค่าอักษราภาษาไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ และเรียนรู..

 • ...

  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

  วันที่​ 24​ กรกฎาคม ​2566 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม​ จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา​ ประจำปี​ 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน พร้อมทั้งช่วยปลูกฝังให้นักเรียนได้ปฏิบัติธรรมในฐานะชาวพุทธ กล่อมเกลาจิตใจให้มีจิตใจบริสุ..

 • ...

  เรียนรู้การใช้งาน แอปพิเคชัน ThaiD มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรม

  วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้รับเกียรติจาก นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวเพชรา บุญพร้อม ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กรมการปกครอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ให้การแนะนำการติดตั้งแอปพลิเคชันและสาธิตการใช้แอ..

 • ...

  กิจกรรม “เสวนานักเขียนรุ่นเยาว์”

  วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรม “เสวนานักเขียนรุ่นเยาว์” โดยมีอาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีผู้ร่วมเสวนาคือ เด็กหญิงโญณาห์ ติวเถาว์ นักเรียนระดับชั..

 • ...

  เชิญชวนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

  ขอเชิญ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ โรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ..

 • ...

  ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดประเภทขับร้องเพลงภาษาจีน (ประเภททีม)

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดประเภทขับร้องเพลงภาษาจีน (ประเภททีม) ในโครงการประกวดทักษะภาษาจีน PIM Young Chinese Contest 2023 ร้อง เล่า เล่น เป็นภาษาจีน 2023 年PIM青少年汉语歌曲、故事、游戏大赛 ได้แก่ - นางสาวพรชนก วิเชียรศิริ ม.6/3 - นางสาวณัฐกมล ก่อสกุล ม.6/2 - นางสาวอติพร โกฏิมนัส..

 • ...

  รางวัลนวัตกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ อาจารย์สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์ อาจารย์จุฬารัตน์ สียา และอาจารย์นิมิตตรา ปะการะโต ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมเพื่อสังคม ด้านการศึกษาและวิชาการ ด้วยผลงาน : นวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ ในงาน 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 22-24 ..