• ...

  กำหนดการกิจกรรมวันปีใหม่โรงเรียน ประจำปี 2567

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำบุญตักบาตรและงานปีใหม่โรงเรียน เชิญชวนคณาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และงานปีใหม่โรงเรียน ในวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มเวลา 07.00 - 15.40 น. โดยแต่งกายด้วย ธีม “ไทบ้าน x Rainbow New Year” ..

 • ...

  อบรมเชิงปฏิบัติการ Metaverse

  วันที่ 27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์" ในหัวข้อ Metaverse ณ ห้องประชุม อาคาร 35 ปี ชั้น 4 โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ไพทูล นารคร กล่าวเปิดการอบรม ..

 • ...

  กิจกรรมสืบทอดปณิธานจากพี่สู่น้องสาธิตมอดินแดง

  วันที่ 14 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีชื่นชมแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ภายในกิจกรรมมีการกล่าวแสดงความรู้สึกและให้ข้อคิดแก่นักเรียนเพื่อเป็นแรงบันดาลใ..

 • ...

  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม (Coding) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม (Coding) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) “เรื่องการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษา Python” เพื่อให้สามารถ นำไปประยุกต์ สร้างผลงานได้ ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ โรง..

 • ...

  ค่ายส่งเสริมศักยภาพ JEMSP M.3 Camp

  วันที่ 10-12 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ 3/2 เข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพ ในชื่อกิจกรรม JEMSP M.3 Camp “Cross Culture Camp to Promote Future Skills for Creative Lea..

 • ...

  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2566

   เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ..

 • ...

  สอบวัดระดับความรู้ CEFR

  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 – 17.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท ISTUDY EDUCATION จัดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้นในการอธิบายความสามารถทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ ในด..

 • ...

  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2566

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ในพิธีเปิดรับเกียรติจาก รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และรับฟังการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ ประธานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยใ..

 • ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย

  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) อาจารย์ไพทูล นารคร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Negeri Surabaya ประเทศอิ..

 • ...

  กิจกรรมประเมินผลร่วมกับผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  วันที่ 28 ตุลาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมประเมินผลการเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการให้คณาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมในการสะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน ด้านพฤติกรรม ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การพัฒนาศักยภาพของ..

 • ...

  กิจกรรมด้วยรักกตัญญูจากใจลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2566

  กิจกรรมด้วยรักกตัญญูจากใจลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2566 “วันเกษียณคือวันอันเกษม ล้วนปรีดิ์เปรมด้วยรักล้นท้นความหมาย ความทรงจำร้อยถักเชื่อมไม่เสื่อมคลาย ถักทอสายแห่งสัมพันธ์นิรันดร” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง..

 • ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล 6 นครอุดรธานี

  วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี นำโดยผู้อำนวยการกฤษดา โสภา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 35 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย..