• ...

  พิธีเปิดกิจกรรมสานฝันสู่อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  เมื่อวันพุธ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมสานฝันสู่อุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ประธานและคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู โรงเ..

 • ...

  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียน

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เล็งเห็นความสำคัญในความปลอดภัยของนักเรียน คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการปกป้องการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covic-19) ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในหลาย ๆ พื้นที่ ดังนั้นงานฝ่ายอาคารและสถานที่จึงได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนทั..

 • ...

  แนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

  วันที่16 มิถุนายน 2564 งานแนะแนวการศึกษา นำนักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมและวางแผนเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป       ..

 • ...

  การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 1 (รูปแบบออนไลน์)

       ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) มีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงในกา..

 • ...

  กิจกรรมประเมินผลการเรียนร่วมกับผู้ปกครอง

    เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมประเมินผลการเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ที่ควรส่งเสริมสนับสนุน หรือพฤติกรรมที่จำเป็นต้องแก้ไข เพื่อหาแนวทางใน..

 • ...

  แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

  วันที่ 12 มีนาคม 2564 งานแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำนักเรียนเข้าร่วมรับฟังแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น The 20th Japan Education Fair In Khon Kaen ณ ห้อง ED-TEAL คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทย..

 • ...

  กิจกรรมเตรียมความพร้อม O-NET ม.3

  ฝ่ายวิชาการและวิจัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ม.3 ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญตระหนักและเข้าใจในข้อปฏิบัติต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดติวให้กับนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ว..

 • ...

  เปิดตัววงโปงลางน้องใหม่สาธิตมอดินแดง

  วันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเปิดวงโปงลางน้องใหม่สาธิตมอดินแดงขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และต่อยอดองค์ความรู้ด้านมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการแสดงวงโปงลางในวันนี้เครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงส่ว..

 • ...

  กิจกรรมวันมาฆบูชา

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และกรรมการนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาที่วัดป่าโนนม่วง โดยมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาจากพระสงฆ์การถวายจตุปัจจัยไทย ทาน พร้อมด้ว..

 • ...

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563

      กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ณ ห้องประชุม 35 ปี และ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคาร 7 ปี โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ..

 • ...

  กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต

  วันที่ 15 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษดีบัณฑิต ศิษย์เก่ารวมทั้งคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โอกาสนี้ นายไพทูล นารคร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตม..

 • ...

  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรม Coding และปัญญาประดิษฐ์ Ai

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน ในหัวข้อ“การเขียนโปรแกรม (Coding) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ” ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดิ..

 • ...

  กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2563

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และรับฟังการกล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน จาก อาจารย์ ดร.ศักดิสิทธิ์ หัสมินทร์ ประธานจัด..