• ...

  กิจกรรม "ฟุตซอลมอดินแดงคัพ" ประจำปีการศึกษา 2566

  วันที่ 25 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม "ฟุตซอลมอดินแดงคัพ ประจำปีการศึกษา 2566" โดยได้รับเกียรติจาก นายไพทูล นารคร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง..

 • ...

  กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

   วันที่ 21 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับ นักเรียน อาจารย์และบุคลากร พิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นายไพทูล นารคร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย..

 • ...

  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์

  วันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ นำนักเรียนเยี่ยมชม สักการะ “พระมหาเจดีย์ชัยมงคล” เป็นธาตุเจดีย์ใหญ่ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดผาน้ำทิพย์ประสิทธิ์วนาราม เยี่ยมชมหอโหวด 101 แลนด์มาร์คของร้อ..

 • ...

  เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ สำหรับนักเรียนโครงการ SEMS

  วันที่ 31 สิงหาคม 2566 งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร ฝ่ายวิชาการและวิจัย นำนักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Senior High School on English Mathematics Science Program (SEMS Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม “เตรีย..

 • ...

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร

   วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล ร่วมกับฝ่ายงานจราจรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 35 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิท..

 • ...

  คณาจารย์และนักเรียนรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

   วันที่ 31 สิงหาคม 2566 งานพยาบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แก่ คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียน โดยบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลราชพฤกษ์ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอากา..

 • ...

  ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

  วันที่ 21 สิงหาคม 2566 อาจารย์ไพทูล นารคร รักษาการรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนในส่วนของงานวิชาการ หลักสูตรและการเรียนการสอน พ..