• ...

  อบรมเชิงปฏิบัติการ Metaverse

  วันที่ 27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์" ในหัวข้อ Metaverse ณ ห้องประชุม อาคาร 35 ปี ชั้น 4 โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ไพทูล นารคร กล่าวเปิดการอบรม ..

 • ...

  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Enhancing Language Teaching for 21st Century Classroom”

  วันที่ 10 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Enhancing Language Teaching for 21st Century Classroom” ซึ่งมีการอบรม 2 หัวข้อ ในช่วงเช้าเป็นการอบรมเทคนิคการให้การปรึกษาเบื้องต้นสำหรับอาจารย์ประ..

 • ...

  รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร ประจำปี 2563

  ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ที่ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565   เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เข้ารับโล่รางวัลเชิดช..

 • ...

  อบรมการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์

  วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดอบรมการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้ แพลตฟอร์ม google form เพื่อใช้ทดสอบ ผลการเรียน วัดผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ในรูปแบบออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid 2019) เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่..

 • ...

  กิจกรรมสะท้อนผล กระบวนการ PLC การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้

  เมื่อวันที 5 กรกฎาคม 2564 ทีมพัฒนาบอร์ดเกม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ จัดกิจกรรมสะท้อนผล กระบวนการ PLC การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ โดยมีคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ รับฟังการสะท้อนผลการสร้างบอร์ดเกมของตนเอง ขั้นตอนการทำกล่องเก..

 • ...

  กิจกรรมสัมมนา ผู้บริหารและหัวหน้างานเพื่อรองรับการทำงานแบบ Smart

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างานเพื่อรองรับการทำงานแบบสมาร์ต ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและหัวหน้างาน และปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานที่สนองตอบต่อการทำงานและการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของสังคม (D..

 • ...

  อบรมนวัตกรรมบอร์ดเกม

    #เกมที่มากกว่าเกม มิติใหม่แห่งการอบรม สนุก ได้ความรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริง   อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ อาจารย์นุจรีย์ เชิดชูบัณฑิต อาจารย์สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์ และอาจารย์จุฬารัตน์ สียา พร้อมด้วยนักพัฒนาบอร์ดเกม นายพิสิษฐ์ พรมนี นายกิตติพศ อัศวจิตต์ภักดี นางสาวน..

 • ...

  อบรมการใช้โปรแกรมตัดเกรด

  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมตัดเกรด” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการกำหนดสัดส่วนคะแนน และการตัดเกรด แบบอิงเกณฑ์ วิทยากรได้แก่ คุณเทพพิรัก แก่นโสม อาจารย์ รวิสุต จุนทะวี ..