• ...

    ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดประเภทขับร้องเพลงภาษาจีน (ประเภททีม)

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดประเภทขับร้องเพลงภาษาจีน (ประเภททีม) ในโครงการประกวดทักษะภาษาจีน PIM Young Chinese Contest 2023 ร้อง เล่า เล่น เป็นภาษาจีน 2023 年PIM青少年汉语歌曲、故事、游戏大赛 ได้แก่ - นางสาวพรชนก วิเชียรศิริ ม.6/3 - นางสาวณัฐกมล ก่อสกุล ม.6/2 - นางสาวอติพร โกฏิมนัส..

  • ...

    รางวัลนวัตกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ อาจารย์สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์ อาจารย์จุฬารัตน์ สียา และอาจารย์นิมิตตรา ปะการะโต ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมเพื่อสังคม ด้านการศึกษาและวิชาการ ด้วยผลงาน : นวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ ในงาน 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 22-24 ..