• ...

  รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Science Education Awards) ครั้งที่ 27

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประเทืองสุข  มณีล้ำ และ อาจารย์อัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ที่ได้รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Science Education Awards) ครั้งที่ 27 (พ.ศ. 2563) มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Scie..

 • ...

  ชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 2 รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ

  วันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมแสดงความชื่นชม ยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน และรางวัลนักเรียนที่มีผลงานโดดเด่น จากการเข้าร่วมกิจกรรม The 10th Online-ASEAN+3 Student Camp for the Gifted in Scienc..

 • ...

  สาธิต มข.(มอดินแดง) คว้า 3 รางวัลโล่พระราชทานฯ โครงงานวิทย์

  นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) คว้า 3 รางวัลโล่พระราชทานฯ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดกิจกรรม “เวทีนักวิทย..

 • ...

  ชื่นชม ยินดี กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านต่างๆ ดังนี้ - เด็กหญิงพิมพ์ชนก รุ่งอยู่ศิริ เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศปืนสั้นอัดลมหญิง รุ่นดาวรุ่ง อายุไม่เกิน 12 ปี - นายอิธิพัน..

 • ...

  รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27 (พ.ศ. 2563) เพื่อแสดงถึงครูที่มีความคิดริเริ่มและพัฒนานวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน จากมูล..

 • ...

  รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 1 คน และรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 1 ทีม ประจำปี 2564 โดยจะเข้ารับโล่รางวัลและรับโอว..

 • ...

  รางวัล Top 10 ระดับประเทศ การทดสอบ Online

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัล อันดับ 1-10 ของประเทศ จากการเข้าร่วมทดสอบความรู้ Online วิชาภาษาอังกฤษ, GAT, ภาษาไทย/สามัญภาษาไทย, สังคมศึกษา, สามัญสังคมศึกษา ประจำปี 2563 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด เพื่อเป็นเกียรติคุณ..

 • ...

  รางวัลนักกีฬาเยาวชนดีเด่น

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัญญาภรณ์ เผ่าพันธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5/4 ในการเข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านกีฬา ประเภทนักกีฬาเยาวชนดีเด่น ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดข..

 • ...

  ผู้มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม

  ผู้มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ให้่เกียรติมอบเกียรติบัตรผู้มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยการประกอบกิจกรรมหน้าเสาธง ตลอดปีการศึก..

 • ...

  รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น เนื่องในกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอประชุม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จั..

 • ...

  เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

  โรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิสรา ชัยสิงห์เหนือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งได้เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 8 ม..